در سال 1252 هجری قمری هنری رالین سون از افسران ارتش انگلیس ضمن بازدید از نقاط مختلف آذربایجان، از شهر بناب چنین یاد میکند: "بناب حدود هزار و پانصد خانه دارد و در اطراف آن تا مسافت بیش از یک فرسنگ در همه سو باغات و تاکستانهای فراوان دیده میشود.

اعتدال هوا که ناشی از همجواری با دریاچه ارومیه است، بناب را برای کاشت انگور از هر جایی مناسبتر ساخته است.

وجود کوچه های تمیز و پاکیزه و جویهای روان آنرا پاکیزه ترین شهر ایران ساخته است.

آین شهر هر ساله چهار هزار تومان به عنوان مالیات به دولت میپردازد و چهارصد تن سپاهی به ارتش آذربایجان میفرستد.

".