طرح احداث مجتمع بزرگ پزشکان باب الشفا در بناب

با توجه به تجمع مطب پزشكان ، داروخانه ها ، آزمايشگاه ها و .

در رينگ مركزي شهر و ايجاد ترافيك سنگين و دارا بودن مشكلات براي حضور بيماران در آن مكان، شهرداري بناب در نظر دارد بصورت مشاركتي بابخش خصوصي نسبت به احداث مجتمع بز رگ باب الشفاء در جنب استخر و سونا واقع در بلوار لاله اقدام نمايد.

شهردار بناب افزود بدنبال افزايش رفاه حال مردم عزيز سعي خواهد شد بخشي از آزمايشگاهها ، مطب ها و داروخانه ها و .

در اين مركز بزرگ متمركز شده تا بيماران عزيز به هنگام مراجعه به درمان ،تمام نياز هاي خود را بصورت كامل دريافت دارند.

با توجه به مراجعات متعدد مردم عزيز براي آب درماني به استخر سونا، بابازاده گفت كه شهرداري در كنار اين مجتمع بزرگ باب الشفاء نسبت به احداث يك آب درماني تخصصي با حضور و نظارت و مديريت اطباي اين مجتمع نيز اقدام خواهد نمودودر جهت رفاه حال آن قسمت از پزشكان كه بصورت ميهمان به مجتمع باب الشفاء مراجعه نمايند، در قسمت بالايي مجتمع آب درماني ميهمانسراهايي در جهت اسكان و رفاه حال پزشكان طراحي شده تا در نهايت موجبات رضايت مردم عزيز شهرستان را فراهم آورد.

سایت شهرداری بناب.