توزیع سبد کالا و تهیه مسکن برای نیازمندان توسط مرکز نیکوکاری مهرآباد بناب

خیرین ونیکوکاران مرکزخیریه مهرآباد بناب بمناسبت ماه مهمانی خدا با تهیه و توزیع سبد کالا به یاری نیازمندان شتافتند.

اعضای این خیریه همچنین یکباب منزل مسکونی را خریداری و دراختیار یک فرد نیازمند قرار دادند.

به گفته سلیمانی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بناب ارزش هدایای این خیریه جمعاً هفتاد میلیون تومان می باشد.

وی افزود از سوی این خیریه سال قبل نیز برای سه خانوار سه باب منزل مسکونی اهداء گردیده بود.