اولین زمین چمن مصنوعی منطقه به همت مسئولان دبیرستان نمونه دولتیولی عصر بویژه مدیریت  جوان و خوشفکر این آموزشگاه آقای دکتر حاجی علیزاده در بناب ایجاد شد.

این زمین چمن در  حیاط این مدرسه ایجاد و برای احداث آن 40 میلیون تومان هزینه شده است.