شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با تاسیس مجتمع عالی سلامت در بناب موافقت کرد

شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي با اعمال تغيير در ضوابط راه اندازي رشته هاي دكتري تخصصي و Ph.

D و همچنین تاسیس مجتمع عالی سلامت در هشت شهر موافقت کرد.

در دويست و چهل و دومين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي علاوه بر موافقت با اعمال تغيير در ضوابط راه اندازي رشته هاي دكتري تخصصي و Ph.

D با راه اندازي رشته هاي كارشناسي پيوسته در برخي از دانشگاههاي علوم پزشكي نیز موافقت به عمل آمد.

موافقت با تاسيس مجتمع آموزش عالي سلامت در شهرهاي رامهرمز، بناب، ميناب، دورود، چابهار، مغان و قوچان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

در این جلسه همچنین با راه اندازی برخي از مراكز تحقيقات دانشگاههاي علوم پزشكي موافقت اصولي به عمل آمد.

راه اندازي رشته های فوق تخصصي ريه كودكان در دانشگاه علوم پزشكي تبريز، روانپزشكي كودك و نوجوان در دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، جراحي عمومي در دانشگاه علوم پزشكي اهواز و راديوتراپي در دانشگاه علوم پزشكي ايران نیز از دیگر مصوبات دويست و چهل و دومين جلسه شوراي گسترش بود.

همچنین در دويست و چهل و سومين جلسه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي با راه اندازی دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لارستان ، ايرانشهر و ساوه، رشته تخصصي جراحي عمومي در دانشگاههاي علوم پزشكي ارتش و رشته تخصصي طب اورژانس در دانشگاههاي علوم پزشكي كردستان ، هرمزگان و زاهدان موافقت قطعي به عمل آمد.

در دويست و چهل و چهارمين جلسه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي نیز اساسنامه و نمودار سازماني مجتمع آموزش عالي سلامت، دستورالعمل نحوه پذيرش دانشجوي كارداني و دستورالعمل نحوه تبديل موافقت اصولي به قطعي تصویب شد.

موافقت با راه اندازي رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت در برخي از دانشگاه هاي علوم پزشکی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

مهر.