کباب بناب فرصتی برای جذب گردشگر

بناب، شهری است که با ساماندهی مناسب کباب پزی ها و فراهم آوردن شرایط مناسب برای پذیرایی از گردشگران، می تواند در توسعه صنعت گردشگری و ترویج فرهنگ و سنت های این خطه از ایران زمین همت بگمارد.

ایرانی های مقیم کشورهای خارجی که برای تجدید خاطرات به بناب آمده و سفارش کباب سنتی می دهند، از مواردی است که کباب پزان این شهر در تجربه های کاری خود به آنها اشاره می کنند.

پیشینه کباب بناب نه تنها ریشه در تاریخ مردمان این شهر داشته بلکه از سوی دیگر، قالب فرهنگی و بافت شهری بناب نیز با این غذای سنتی از دیرباز گره خورده که ثبت معنوی آن نه تنها گامی در راستای معرفی فرهنگ و سنت این خطه از ایران زمین است بلکه می تواند با اندکی سرمایه گذاری و تبلیغات مناسب فرصت مناسبی برای جذب گردشگر فراهم کند .