میدان مادر...

چندین سال از احداث میدان مادر در خیابان آب می گذرد اما هنوز جای خالی یادبودی درخور مقام و منزلت والای مادر در این میدان خالیست امید است شهرداری با همکاری هنرمندان بنام اقدام به طراحی و نصب یادبودی در این میدان نمایند .