مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت بر تأسیسات زیربنایی راه‌آهن خبر داد: اتصال بناب، مراغه و جلفا به تبریز با قطار حومه‌ای

مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت بر تأسیسات زیربنایی راه‌آهن با بیان اینکه در حال حاضر 646 کیلومتر راه‌آهن حومه‌ای در حال احداث است، گفت: تأمین بخشی از هزینه‌ مالی قطار حومه‌ای از محل بند «ق» بودجه‌ انجام می‌شود.

‌وحید علی قارداشی‌ در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص ‌توسعه قطارهای حومه‌ای اظهار داشت:‌ در حال حاضر راه‌آهن با استفاده از ظرفیت‌ کنار خط‌های موجود‌ و یا استفاده از خطوط ریلی قبلی، اقدام به توسعه قطارهای حومه‌ای در چند شهر کرده است.

وی ادامه داد: البته تعدادی قطار‌ حومه‌ای هم‌اکنون در ناوگان ریلی بین شهری کشور فعال است،اما سیاست توسعه‌ بیشتر این قطارها در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت بر تأسیسات زیربنایی راه‌آهن بیان کرد: در شهر تبریز نیز موضوع احداث قطارهای حومه‌ای ‌‌و افزایش ظرفیت و بهره‌وری مسیر در دستور کار است.

در حال انجام مطالعاتی برای اصلاح شبکه اصلی هستیم تا مسیر تبریز به جلفا و تبریز به بناب و مراغه را به مسیر قطارهای حومه‌ای تبدیل کنیم.

فارس.