آب آشاميدني اين سه روستا كه از ايستگاه پمپاژ روستايي شماره چهار بناب تامين مي شود به دشت سرريز مي شود.

  به رغم اينكه مشكل كمبود آب آشاميدني اين روستاها در سه سال اخير تا حدودي حل شده اما هنوز مناطق بالادست اين روستاها با كمبود اب مواجه هستند و ساكنين اين مناطق هر روز تنها چند ساعت از آب آشاميدني برخوردار مي شوند.

در حالي كه تعدادي از خانواده هاي اين روستاها دچار كمبود آب مي باشند آب گواراي اين ايستگاه روزانه صدها مترمكعب سرريز شده و به هدر مي رود.

 با بررسي هاي انجام شده مشخص شد دستگاهي بنام فلوتر كه در پشت بام اين ايستگاه نصب شده و بصورت اتوماتيك هنگام بالا آمدن آب ايستگاه ، موتورخانه را خاموش مي كند توسط متوليان مربوطه درست تنظيم نشده و كار نمي كند.

اين دستگاه اتوماتيك مي بايست با خاموش كردن موتورخانه ايستگاه ، از سرريز شدن آب جلوگيري كرده و پس از فروكش كردن آب ، دوباره موتورخانه را روشن كند.

اسماعيل عابدپور مدير آب و فاضلاب روستايي بناب در خصوص علت اين مشكل و تعلل و تاخير آن اداره در حل مشكل گفت: براي حل اين مشكل به خريد چند دستگاه فلوتر نياز داريم كه تلاش مي كنيم در اولين فرصت آنها را خريده و در آينده نزديك اين مشكل را حل كنيم.