بانوان خیر بنابی جهیزیه شش نوعروس نیازمند را تامین كردند

جمعی از بانوان خیر مسجد سیدالشهدا شهرك امام(ره) بناب در یك حركت خداپسندانه جهیزیه شش نوعروس نیازمند را تامین كردند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، این بانوان نیكوكار در تامین جهیزیه ها از برخی اهالی نوع دوست ساكن در شهرك نیز كمك گرفتند.

این كمك ها شامل انواع وسایل ضروری زندگی، لوازم خانگی و پوشاك بوده كه هر كدام به ارزش 25میلیون ریال تهیه شده است.

جهیزیه ها امروز به خانواده نوعروسان نیازمند تحویل داده شد.