در سالهای گذشته تکدی گری محدود می شد به تعدادی افراد مسن که  تعدادشان به انگشتان دست نمیرسید و روش تکدی گری آنها نیز به گونه  ای نبود که جلب توجه کند.

متاسفانه در چند سال اخیر و در نتیجه غفلت  مردم و مسئولین فرهنگی شهرستان تکدی گری در بناب رواج یافته و  اینک شاهد حضور افرادی با ظواهر نامناسب در بناب هستیم که گوشه  ای از پیاده روها را به اشغال خود درآورده و هر کدم با نشان دادن نقص عضو خود و یا نمایش دادن کودک شیر خوار خود عواطف همشهریان (بویژه خانمهای بنابی!) را تحریک کرده و ازاین طریق تجارتی برای خود دست و پا کرده اند.

صحنه ای که بیش از همه تاسف بار بود صحنه ی نشستن فردی معلول در وسط پیاده روهای خیابان مطهری بود که واقعا چهره ی زشت از شهر ساخته بود.

خدا کند مسئولان شهر فکری به حال وضعیت اینگونه افراد فرصت طلب و سود جو کنند و سیمای شهر را وجود این افراد پاک نمایند.