هیات ارزشیابی رشته مامایی متشکل از نمایندگان وزارت علوم و معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، از واحد بناب بازدید به عمل آورده و وضعیت رشته مامایی این واحد را مورد ارزیابی قرار دادند.

به گزارش بناب نیوز، این هیات از فضاهای آموزشی، پژوهشی، کتابخانه دیجیتال، امکانات آزمایشگاهی و تجهیزاتی رشته مامایی و بخش های مختلف بیمارستانی زدید کرده و در جلسات جداگانه ای با هیأت رئیسه واحد، اعضای هیات علمی و نمایندگان دانشجویان، درباره وضعیت رشته مامایی این واحد به بحث و گفتگو پرداختند.

هیات ارزشیابی رشته مامایی، آزمایشگاه‌ها، امکانات و زیرساخت‌های واحد بناب را بسیار مناسب و کافی دانسته و خصوصاً آزمایشگاه های واحد را از مجهزترین آزمایشگاه های منطقه عنوان کردند.

این هیات پس از بازدید، با هیات رئیسه واحد بناب تشکیل جلسه داده و با تشکر از فعالیت‌های انجام شده و تاکید بر وجود ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالای واحد، راهکارهایی از جمله استقرار گروه مامایی و پرستاری در ساختمان مجزای آموزشی و جذب اعضای جدید هیأت علمی را ارائه دادند.

روابط عمومی و اطلاع رسانی واحد بناب،.