راه اندازی اتاق کنترل ترافیک و ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی/ تخلفات راهنمایی و رانندگی در بناب توسط دوربین های کنترل ترافیک ثبت می شوند

تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط دوربین های کنترل ترافیک ثبت خواهند شد.

به گزارش بناب نیوز، برابر تصمیم اخذ شده در شورای ترافیک شهرستان نسبت به راه اندازی اتاق کنترل ترافیک و ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی در شهرداری بناب ،  از این پس تمامی تخلفات مرتبط با راهنمایی و رانندگی در سطح شهر از طریق دوربین هایی نصب شده ثبت خواهند شد.

شهرداری بناب.