آگهی فراخوان اصلاح مبلمان میدان امام حسین(ع)

آگهی فراخوان اصلاح مبلمان میدان امام حسین(ع) لینک خبر در سایت شهرداری.