آلودگی های زیست محیطی در مناطق روستایی بناب - عکس: بهزاد نبی قدیم .