پوستر/ اجرای اردوی مطالعاتی و آموزشی نوروز 95 برای دانش آموزان بناب