پوستر/ کنسرت "نغمه های آذربایجانی" گروه ملک در بناب برگزار می شود