در گزارش تصویری زیر، خبرنگار بناب نیوز به ارائه صحنه هایی تامل بر انگیز در خصوص یک مشکل فزاینده پرداخته است.

زباله گردی شغلی که چند صباحی است عده ای در بناب برای تامین رزق و روزی خود به آن روی آورده اند.

بر اساس این گزارش، حدود 60 نفر بصورت روزانه در منطقه قره قشون به زباله گردی مشغول بوده که این امر نگرانی هایی در زمینه بهداشتی و انتقال بیماری ها را می تواند بهمراه داشته باشد که باید مورد توجه مسئولان شهرستان بویژه مسئولان حوزه بهداشت قرار گیرد.

همچنین، با احداث مراکز بازیافت می توان ضمن زدودن این تصویر ناخوشایند، زمینه اشتغال تعدادی از شهروندان و ایجاد درآمد را فراهم نمود.

 تصاویر: بهزاد نبی قدیم.