کاهش کشت پیاز از ۱۴۰۰ هکتار به ۳۰۰ هکتار در شهرستان بناب

کاهش کشت پیاز از ۱۴۰۰ هکتار به ۳۰۰ هکتار در شهرستان بناب به گزارش بناب نیوز، مدیر جهادکشاورزی بناب در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان بناب گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ۹۱ کیلومتر کانال آبیاری در سطح شهرستان اجرا شده که بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و با بهره برداری از این کانال ها ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی باغی و کشاورزی بناب تحت پوشش قرار گرفته و با اجرای آن ۳.

۶ میلیون مترمکعب آب کشاورزی صرفه جویی شده است.

حسینعلی فتحی اضافه کرد: با اجرای طرح آبیاری نوین در ۸۱۹ هکتار از اراضی منطقه بصورت قطره ای شاهد صرفه جویی ۵ میلیون مترمکعب آب کشاروزی بوده ایم و برای آن نیز ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بناب سپس از کاهش کشت پیاز از یک هزار و ۴۰۰ هکتار به ۳۰۰ هکتار در شهرستان بناب و در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: با اجرای این طرح نیز ۵.

۱ میلیون مترمکعب آب صرفه جویی شده است.

مهر.