تأیید صحت برگزاری انتخابات توسط هیات اجرائی و هیات نظارت شهرستان بناب

فرماندار شهرستان بناب گفت: صحت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در شهر بناب تأیید شد.

به گزارش بناب نیوز، فرماندار و رئیس هیات اجرایی انتخابات بناب گفت: هیات های اجرایی و هیات نظارت مستقر در فرمانداری پس از آگهی نتیجه انتخابات به مدت دو روز آماده دریافت شکایات بودند که در مهلت قانونی، اعتراضات و شکایاتی توسط نامزدهای شوراهای شهر بناب به هیات های اجرایی تحویل گردید که همه شکایات واصله با حضور هیات های نظارت در مهلت قانونی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و نهایتا صحت انتخابات از طرف هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان مورد تایید قرار گرفت.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان بناب.