برداشت 50 تن کلزا از مزارع شهرستان بناب

امسال در 15 هکتار از اراضی کشاورزی بناب محصول کلزا کشت شده بود که 50 تن محصول برداشت شده است.

به گزارش بناب نیوز، اکبر فتحی رییس جهاد کشاورزی بناب در این رابطه گفت: با توجه به مستعد بودن زمین های کشاورزی این شهرستان برای کشت کلزا در سال زراعی آتی و در صورت تامین حق آبه اراضی تا شهریور امسال در بالغ بر 150 هکتار از اراضی این شهرستان کلزا کشت خواهد شد.

گفتنی است محصول کلزا در این شهرستان جایگزین محصولات پر نیاز به آب گردیده که نقش زیادی در حفظ منابع آبی دارد.

پورملا اقدم.