انتصاب رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان بناب
طی حکمی از سوی رئیس هیئت ورزش های همگانی استان آذربایجان شرقی و با معرفی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب حسن اسماعیل زاده بعنوان رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان بناب منصوب شد.