انتصاب رئیس هیات کبدی شهرستان بناب
طی حکمی از سوی رئیس هیات کبدی استان آذربایجان شرقی و با پیشنهاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب خانم زهرا بهرامی اقدم بعنوان رئیس هیات کبدی شهرستان بناب منصوب شد.