1- استادیوم ورزشی 10هزار نفری بناب 2- کانالهای 3 و 4 پایاب سد علویان 3- شبکه فاضلاب شهری بناب 4- گازرسانی به روستاها 5- تاسیس و توسعه مرکز پرتودهی بناب 6- انتقال آب از زرینه رود به دشت بناب جمع اعتبارات تخصیص یافته: 290 میلیارد ریال.