اسامي معرفی شدگان اوليه آزمون استخدامی دانشگاه بناب

پيرو اطلاعيه منتشره مورخ 18/5/91 دانشگاه بناب درخصوص جذب نيروي قراردادي براي دانشگاه ازطريق برگزاري آزمون استخدامي ، بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت كننده در آزمون استخدامي دانشگاه مذكور مي رساند كه اسامي معرفی شدگان اوليه به شرح مندرج در این اطلاعیه می باشد .

لذا معرفی شدگان برای اطلاع از تاریخ مصاحبه ، محل آدرس مصاحبه و سایر موارد لازم است به  سايت دانشگاه بناب به نشاني www.

Bonabu.ac.ir مراجعه نمایند .

شماره داوطلبی نام خانوادگی نام نام پدر رشته امتحانی 10234 اسماعيل زاده اكبر داود كارشناس اموردانشجويي 10046 افتخاري مهين حسين كارشناس روابط بين الملل 10081 اقايان مصطفي بهلول كارشناس روابط بين الملل 10076 پورعلي خاني بناب فرهاد حسين كارشناس روابط بين الملل 10354 پيش اهنگ مه لقا عبدالعلي كارشناس ازمايشگاه 10143 پيشاهنگ مهسا علي كارشناس اموردانشجويي 10476 جباري وحيد اكبر كارشناس ازمايشگاه 10513 حبيب الهي عسگر زولفعلي كارشناس امورحقوقي 10037 حسن زاده شاهد منوچهر كارشناس روابط عمومي 10007 خاكزاداصل بناب نير الهوردي كارشناس روابط عمومي 10521 خسروي مجتبي علي كارشناس امورحقوقي 10030 رحيميان بهرام علي رضا كارشناس روابط عمومي 10015 ره انجام رقيه محرمعلي كارشناس روابط عمومي 10115 ساجدي ليلا ميرقدرت اله كارشناس اموردانشجويي 10519 ساعدرحيم داود الماس كارشناس امورحقوقي 10199 سرمست ليلا خليل كارشناس اموردانشجويي 10016 سليمانزاده الهام سليمان كارشناس روابط عمومي 10507 شانه اي مصطفي محسن كارشناس امورحقوقي 10061 صمديان زرين رسول كارشناس روابط بين الملل 10419 صوفي دوش حسين احمد كارشناس ازمايشگاه 10185 كفاش ساعي بناب حوريه احمد كارشناس اموردانشجويي 10502 گل محمدي رقيه محمد كارشناس امورحقوقي 10432 ملكپورشعباني اكبر الماس كارشناس ازمايشگاه 10052 نريمان جهان رقيه قدرت كارشناس روابط بين الملل 10481 نظري مطلب غريبعلي كارشناس ازمايشگاه منبع .