اولین دوره لیگ جودو قهرمانی باشگاه های آذربایجان شرقی به میزبانی تبریز برگزار می شود.

این دوره از لیگ با حضور هفت تیم و از روز بیست و یكم بهمن ماه جاری به میزبانی آكادمی جودو جانباز بیرقی در تبریز آغاز می شود.

در این دوره هفت تیم باشگاهی از بناب، مراغه، سراب، سردرود، شركت كان آذر، ایران خودرو تبریز و باشگاه گنجویان به رقابت با یكدیگر می پردازند.

اولین دوره لیگ جودو قهرمانی باشگاه های آذربایجان شرقی در چهار هفته برگزار خواهد شد.