شهر بناب توسط تپه های متعددی احاطه شده است .

از جمله قره کولوک ، تپه قبرستان قدیمی محله مهرآباد ، تپه گزاوشت در محله گزوشت ، تپه قره چپق و تپه های سپیگان ، تپه آغاجاری ، تپه بابالار ، شیزگان تپه ، همچنین تپه های باستانی که مساجد زرگران ، مهرآباد و میدان بر روی این تپه ها قرار گرفته اند ، از دوره اسلامی تا شش هزار سال پیش قدمت دارند .