صدا وسيماي تبريز ، صدا وسيماي تبعيض!

دنبال كنندگان برناه هاي شبكه مثلا استاني سهند يا حتي بينندگان اتفاقي اين شبكه بخوبي با روال تبعيض آميز مديران و برنامه ريزان اين شبكه بخوبي آشنا بوده و اين روال برايشان تبديل به عادتي شده كه حتي جرات اعتراض و متفاوت فكركردن را نيز از آنها سلب نموده است .

متاسفانه ميتوان ادعا نمود بخش اعظم برنامه هاي اين شبكه يا به عبارت دقيق تر حول مسائل شهر تبريز و بررسي مشكلات اين شهر ميشود و شبكه اي كه بايد انعكاس دهنده ي تمامي مسائل و مشكلات سطح استان باشد تبديل به ويتريني براي تبليغ شهر تبريز و موارد پيرامون آن شده است ؛ و بسختي ميتوان در برنامه هاي اين شبكه شاهد برنامه هايي در مورد ديگر شهرستان ها بود .

بخش هاي خبري اين شبكه نيز متاسفانه با تاثير پذيري از مشي كلي اين شبكه نمونه ي بارز تبعيض ميان مسائل تبريزي و شهرستاني ميباشد .

براي مثال اگر يك آمار ابتدايي از اخبار استاني اين شبكه بگيريم 80 درصد اخبار اين شبكه مربوط به تبريز (خصوصا استانداراستان) 15 درصد مربوط به شهرهايي مثل مراغه و ميانه و ملكان و پنج درصد باقيمانده هم بصورت دوره اي ميان شهرهاي ديگر استان تقسيم ميشود بطوري كه شهر محرومي مانند چاراويماق سالانه شايد كمتر از 10 خبر داشته باشد .

اما اين تبعيض در ديگر  مسائل نيز وجود دارد براي يك نمونه با صعود تيم تراكتور سازي به ليگ برتر فوتبال كه موجي از نشاط و سر زندگي در ميان جوانان استان ايجاد نمود بخش اعظمي از اخبار ورزشي استان به بررسي مسائل حول و حوش تيم تراكتور سازي اختصاص مي يابد و در برخي زمان هاي خاص وقت اخبار ورزشي اين شبكه تماما صرف تيم فوتبال تراكتور سازي مي شود .

در همين مورد اگر روند اخبار ورزشي استان را يگيري كنيد خواهيد ديد در روز هايي كه تراكتور نه بازي دارد و نه فردايش بازي دارد و نه پس فردايش خبرنگاران اين شبكه براي اين خالي از عريضه نباشد يك حاشيه نگاري يا احوالپرسي از بازيكان يا اگر هيچ كدام نشد يك مصاحبه با سرايدار خانه ي يكي از بازيكنان اين تيم اختصاص ميدهند تا به هيچ عنوان روزي بدون تراكتور در تلويزيون نداشته باشيم .

علاقه ي مفرط خبرنگاران و مديران صدا و سيماي استان(بخوانيد صدا وسيماي تبريزو تراكتور) به تيم تراكتور سازي در برنامه سازي ها و تبليغ مسائل پيرامون اينگونه القا ميكند كه در استان ورزشي و ورزشكاري جز تراكتور سازي و بازيكنانش وجود ندارد .

هيچ كدام از ما مخالف پيشرفت تراكتور سازي نيستيم ولي فدا كردن تمام ورز استان و ناديده گرفتن تمام ظرفيت ها و استعداد هاي جوانان ورزشكار استان در زمينه هاي مختلف ورزشي به بهانه توجه به تيم فوتبال تراكتور سازي ظلمي در حق ورزش اين استان است كه رفته رفته باعث تضعيف رشته هاي مختلف در سطح استان خواهد شد ؛ اما انگار سياست تبعيض در صدا و سيماي استان در فكر و انديشه ي مديران و دست اندر كاران صدا و سيماي تبريز نهادينه شده و اينان خيالي براي ديدن ديگران و چيزي جز آنچه دل خود خواهشان ميخواهد ندارند .

* در اين مقاله سخني از تبعيض ها عليه بناب ننوشتم تا رنگ و بوي ناسيوناليستي نداشته باشد .