1- نادر اختگان 2- عزيز اسكندري 3- ضياءالله اعزازي ملكي 4- يعقوب امير دلير بناب 5- محمد باقري (رضا باقری بنابی) 6- طهماسب شباني 7- شاپور محمد صادق زاده.