انتصاب در هیئت دوچرخه سواری شهرستان بناب

آقای نادر داودی به عنوان نائب رئیس هیئت دوچرخه سواری شهرستان بناب منصوب شد در حکم آقای نادر داودی آمده است نظر به سوابق ،تعهد و تخصص جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس هیئت دوچرخه سواری به عنوان نائب رئیس هیئت دوچرخه سواری شهرستان بناب تعیین و منصوب می شوید.

امید است با توجه به سوابق اجرائی حضرتعالی در شهرداری بناب روزهای خوبی در انتظار هیئت دوچرخه سواری شهرستان باشد.

.