اطلاعیه اداره ورزش و جوانان بناب

بدبنوسیله از تمامی جوانان شهرستان بناب که از بنیاد ملی نخبگان کشور دارای مدرک می باشند دعوت می شود کپی مدارک خود را به اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب ارائه نموده و از خدمات موجود بهره مند گردند.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب.