تبلیغات کاندیداهای مجلس در بناب رو به اتمام است و فعالیتهای شیخ رضا باقری بنابیو ضیاءاله اعزازی و طرفداران ایشان به اوج رسیده است.

امروز عصر آقای باقری بنابی درمسجد مهرآباد و آقای اعزازی در مسجد انجمن بناب برنامه سخنرانی داشتند و چند سخنرانی دیگر در روستاهای اطراف اختتامی خواهد بود بر چندین ماه فعالیت کاندیداها جهت شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران.

فردا راس ساعت 8 صبح مهلت تبلیغ کاندیداها به پایان خواهد رسید و طرفداران این عزیزان خود را برای حضور پر شور در انتخابات روز جمعه آماده خواهند کرد.

از نکات جالب توجه روزهای پایانی تبلیغات آسیب رساندن به بنرهای تبلیغاتی کاندیداها ازسوی افراد ناشناس بود بصورتی که انگشت اتهام در هر یک از موارد به سمت طرفدارانکاندیدای رقیب نشانه میرفت.

وبلاگ افشاگر نیز پس از فعالیتهای تفرقه افکن و بی منطق خود هک شده است.

مورد دیگری از این قبیل وبلاگ انتخابات بناب 90 می باشد که پس از حضور قوی خود ،بدست فرد یا افراد ناشناسی هک شده است و پیام think different  بر روی صفحه اول این وبلاگ دیده میشود.

 متاسفانه این وبلاگ علیرغم جامع نگری و جذابیت مطالب خود در برخی موارد نتوانست عنصر بیطرفی را رعایت نموده و بصورت محسوسی جانب نماینده ی فعلی بناب در مجلس شورای  اسلامی را گرفت که باعث رنجش طرفداران دیگر کاندیداها شد.

به هر ترتیب تبلیغات رو به اتمام است و هر کدام از کاندیداها خسته از چندین ماه تلاش طاقت فرسا در آرزوی تصاحب تنها کرسی بناب در بهارستان می باشند.

ضمن عرض خسته نباشید به همه این عزیزان آرزو می کنیم شایسته ترین فرد از این جمع به مجلس راه یابد تا بلکه پروژه های ملی بناب که به قول دکتر صدیقی بنابی صدمات بسیاری دیده اند دوباره وارد فاز اجرایی خود شوند.