نفرات برگزیده چهاردهمین جشنواره تئاتر شهرستان بناب

آرای هیات داوران چهاردهمین جشنواره تئاتر بناب بشرح ذیل اعلام گردید.

بخش خیابانی: بازیگر برگزیده آقای بهمن پور تقی برای نمایش هرشرطی که تو بگی تقدیر بازیگری آقای نوید یاوری برای نمایش کوساینان کچل طرح وایده برگزیده آقای محمد حسین داودی برای نمایش هر شرطی که تو بگی کارگردان برگزیده آقای محمد حسین داودی برای نمایش هر شرطی که تو بگی تقدیر بروشور خانم فاطمه منیری برای نمایش تو جاده بناب تبریز بخش کودک: بازیگر برگزیده آقای مجید رنجبرپور برای نمایش شش جوجه کلاغ و یک روباه تقدیر بازیگری آقای جهانگیر چالاکی برای نمایش شش جوجه کلاغ و یک روباه تقدیر بازیگری آقای بهرام عباسیان برای نمایش خرمشیر تقدیر بازیگران خردسال آقایان ایلیاد داودی و میلاد شهباز نژند برای نمایش شش جوجه کلاغ و یک روباه طراحی صحنه ولباس برگزیده خانم سیما حیدر زاده برای نمایش شش جوجه کلاغ و یک روباه کارگردانی برگزیده آقای محمد حسین داودی برای نمایش شش جوجه کلاغ و یک روباه بخش صحنه ای : تقدیر طراحی آفیش و بروشور آقای کامران فریدی برای نمایش مسافران بازیگر زن : تقدیر از گروه بازیگران نمایش نقل سرخ خانم ها فائزه داداش پور - لیدا اسکندری و شیوا ویسی تقدیر ویژه هیات داوران از بازی خانم آرزو گیلانی برای نمایش خشم وهیاهو و خانم سحر فرخی برای نمایش نقل سرخ بازیگر برگزیده زن خانم زینب آتش افروز برای نمایش مسافران بازیگری مرد: تقدیر ویژه هیات داوران از آقای فردین قصاب ماهر برای نمایش خشم وهیاهو بازیگر برگزیده مرد آقای بهرام حسن بابایی برای نمایش مسافران کارگردانی: تقدیر ویژه هیات داوران از آقای امیر شهبازنژند برای نمایش خشم وهیاهو .