اسامی راه یافتگان به مرحله دوم المپیادهای علمی کشور- سالتحصیلی92-91

اسامی راه یافتگان به مرحله دوم المپیادهای علمی کشور- سالتحصیلی92-91 1 بهزاد زارع اکرم سوم  ریاضی وفیزیک فیزیک حضرت ولیعصر(عج) 2 مهران عظامی سوم علوم تجربی شیمی حضرت ولیعصر(عج) 3 زهرا خیری قره چپق دوم ریاضی وفیزیک فیزیک حضرت فاطمه الزهرا(س) 4 سهیل صمیمی سوم ریاضی وفیزیک ادبی علامه طباطبایی 5 فرزاد حلاجی آزاد دوم ریاضی وفیزیک ریاضی علامه طباطبایی 6 مجتبی داداش کریمی اول عمومی ریاضی علامه طباطبایی 7 امیرحسین رمضانی بناب دوم ریاضی وفیزیک ریاضی علامه طباطبایی 8 حمیدرضا سلطانعلی زاده ملکی سوم ریاضی وفیزیک ریاضی علامه طباطبایی 9 حامد شیرزاد سوم ریاضی وفیزیک ریاضی علامه طباطبایی 10 سهیل صمیمی سوم ریاضی وفیزیک ریاضی علامه طباطبایی 11 علی امینی خانه برق سوم علوم تجربی زیست شناسی علامه طباطبایی 12 صدرا طاهری ملکی سوم علوم تجربی زیست شناسی علامه طباطبایی 13 علیرضا علیزاده سوم علوم تجربی زیست شناسی علامه طباطبایی 14 محمدعلی الهقلی یاری بناب دوم علوم تجربی شیمی علامه طباطبایی 15 حمیدرضا سلطانعلی زاده ملکی سوم ریاضی وفیزیک شیمی علامه طباطبایی 16 احسان شیردل تازه کند سوم ریاضی وفیزیک شیمی علامه طباطبایی 17 علیرضا علیزاده سوم علوم تجربی شیمی علامه طباطبایی 18 ناصر کاظمی سوم ریاضی وفیزیک فیزیک علامه طباطبایی 19 حسن محبی خانه برق سوم ریاضی وفیزیک فیزیک علامه طباطبایی 20 امین میثاقی بنابی سوم ریاضی وفیزیک فیزیک علامه طباطبایی 21 احمد خانبابائی سوم ریاضی وفیزیک کامپیوتر علامه طباطبایی 22 امیرحسین رمضانی بناب دوم ریاضی وفیزیک کامپیوتر علامه طباطبایی 23 حمیدرضا سلطانعلی زاده ملکی سوم ریاضی وفیزیک کامپیوتر علامه طباطبایی 24 حامد شیرزاد سوم ریاضی وفیزیک کامپیوتر علامه طباطبایی 25 سهیل صمیمی سوم ریاضی وفیزیک کامپیوتر علامه طباطبایی 26 امیرحلاجی آزاد سوم ریاضی وفیزیک نجوم علامه طباطبایی 27 حسن محبی خانه برق سوم ریاضی وفیزیک نجوم علامه طباطبایی 28 امین میثاقی بنابی سوم ریاضی وفیزیک نجوم علامه طباطبایی .