به گزارش وبلاگ بینابیم، آرا در 4 صندوق (شهری و روستایی) بناب شمارش شده است و  نتایج بصورت 1200 رای برای آقای باقری بنابی و بیش از 300 رای برای آقای اعزازی می باشد.