شورای نگهبان امروز صحت انتخابات در حوزه ی انتخابیه بناب را تایید کرد.

پس از بررسیهای انجام شده در شورای نگهبان، صحت انتخابات در 20 حوزه ی انتخابیه که بناب نیز جزو انهاست تایید شده است.

بدین ترتیب پرونده ماراتن انتخابات بناب که در طی آن شاهد رقابت نفسگیر 7 کاندیدا بودیم بصورت رسمی بسته شد; انتخاباتی که در آن شیخ رضا باقری بنابی و ضیاءاله اعزازی بعنوان رقبای اصلی در برابر هم صف آرایی کرده بودند و طرفدارانشان نیز هم در ستادها و جلسات تبلیغاتی و هم در دنیای مجازی به تبلیغ کاندیدای مورد نظر پرداختند.

  اما از این نکته نیز نباید به سادگی گذشت که شاهد برخی شیطنت ها و تندرویها هم از سوی کاندیداها و هم طرفدارانشان بودیم.