تصاویر زیر مربوط به روستاهای صور و توتاخانه و همچنبن جاده ی روستای آلقو به بناب می باشد که توسط دوست عزیزمان جناب آقای مفتوحی تهیه شده و در اختیار سایت قرار گرفته است.

بناب نیوز پیش از این نیز در گزارش تصویری از موزه صفوی بناب افتخار همکاری با آقای مفتوحی را داشته است.

روستای صور روستای توتاخانه نمایی از نیروگاه سهند بناب از جاده ی آلقو -  بناب .