سطل آشغال ها درجهت رفاه مردم یا سلب بهداشت عمومی

حدود ۳۰ سال پیش که بهداشت وامکانات به این حد نبود درخیابانها سطل های فلزی می گذاشتند وهمه آشغالها راداخل آن میریختند وکارگران زحمتکش می آمدند و با بیل به ماشین می انداختند و بدین ترتیب زباله ها جمع آوری می شد.

انگار ۳۰ سال بعد همان موضوع البته به صورت مکانیزه ؟؟؟ تکرار می شود و این امر موجب نارضایتی واختلاف بین افراد هم محله به خصوص کسانی که این سطل ها جلوی خانه آنهاست گردیده است ومحل مناسبی برای حیوانات وبوی تعفن آن که هر رهگذری را آزرده می کند.

البته برای بعضی نیز کسب درآمد شده وشهرداری درایجاد اشتغال یکه تاز ؟ امابه چه قیمتی .

جای تعجب نیز از محیط زیست وشبکه بهداشت وجود دارد که شعار بهداشتی خودشان که «پیشگیری بهتر از درمان است » را ظاهرا فراموش کرده اند .

این مشکل به خصوص با نزدیکی فصل تابستان بیشتر شده .

امید این که مسئولان شهری به گوش ناشنوای شهرداری وشوراها برسانند البته مسئولان شهرداری صرفه جویی در هزینه ها را علت اصلی میدانند ولی به چه بهایی ؟ دوم این که اگر مسئولان شهرداری ریخت وپاش در دیگر قسمت ها را کنترل کنند.

فکر کنم تأمین حقوق چندین کارگر اضافی در جمع آوری زباله به روش قبل از درب خانه ها برای شهرداری کارزیاد مشکلی نخواهد بود.

بالاخره جمع آوری زباله برای رعایت مسائل بهداشتی است اما این شیوه هیچ توجیهی حداقل برای شهروندان ندارد .

درخاتمه خواهشمندیم فرماندار محترم وکارگروه بهداشت شهرستان فکراساسی به این معضل بهداشتی بکنند البته امیدواریم اگر گوش شنوایی برای شنیدن درمسئولان شهر باشد….

مطلب ارسالی از کاربر محترم: رضا.