ترکیب چهارمین دوره ی شورای شهر بناب مشخص شد

بر اساس اعلام فرمانداری بناب منتخبین چهارمین دوره ی شوره ی اسلامی شهر بناب به ترتیب زیر می باشد: 1.

خانم سیما شفائی بناب                            11914 رای 2.

آقای محمد باقر ولایی (صحرایی)          8468 رای 3.

آقای قلی آقازاده                                   7251 رای 4.

آقای رسول رهبرفام                             7098 رای 5.

آقای بابک رحیمیان                             6729 رای 6.

آقای محمد علی حیدریان                      6044 رای 7.

آقای مصطفی برزگران                      5796 رای 8.

آقای بهمن حدادی                              5310 رای 9.

آقای علی اصغر رحیم زاده                 5263 رای همچنبن، افراد زیر به عنوان اعضای علی البدل شورای شهر بناب انتخاب شده اند: 1.

 آقای پیمان امجدی                            5019 رای 2.

آقای هادی سلیمانی فرد                     4613 رای 3.

آقای رسول شکری                         4478 رای 4.

خانم لیلا قربان وند                         4477 رای.