پس از مدتها تلاش و رايزني مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بنابو رشته هاي جديدي به اين دانشگاه اضافه شدند.

اين رشته ها شامل تربيت بدني- مهندسي اپتيك ليزر- تكنولوژي ساختمان در مقطع كارشناسي و رشته مكانيك ماشينهاي كشاورزي در مقطع كارشناسي ارشد ميباشند.

مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي بناب يكي از توسعه يافته ترين واحدهاي دانشگاه آزاد در شمالغرب كشور ميباشد.