تحلیل نتایج نظرسنجی شماره 7

یک ماه از تاریخ انتشار نظرسنجی شماره7 سایت سپری گردید و در این مدت 102 نفر از کاربران سایت نظرات خود را در مورد نحوه عملکرد یکساله نماینده محترم بناب در مجلس شورای اسلامی در قالب این نظرسنجی ابراز داشتند.

در این نظرسنجی 29% از کاربران با انتخاب گزینه «سیاسی» بیشترین موفقیت حجه السلام باقری را در یک سال گذشته در این عرصه دانسته اند و 9% از نظر دهندگان نیز ایشان را در پیگری «مطالبات ملی و استانی» موفق ارزیابی کرده و شاخص های فرهنگی 4% ، اقتصادی2% و عمرانی نیز 2% از آرای نظردهندگان را تشکیل می دادند.

اکثریت آرای این نظرسنجی(54%) نیز گزینه دیگری بود که کاربران محترم با انتخاب گزینه «نظری ندارم» در واقع نماینده محترم را در هیچکدام از مولفه ها موفق ندانسته اند.

از امروز نظرسنجی هشتم سایت برای یک ماه آینده در معرض آرای کاربران قرار می گیرد تا نظر خود را در مورد ترکیب جدید شورا اعلام کنند.

لازم به ذکر است علی رغم پیگیری های فراوان عوامل سایت در یک ماه گذشته  و بعد از بدقولی های متعدد ، سرکار خانم شفائی در آخر  حاضر به مصاحبه با این سایت نشدند! ضمنا در جلسه اخیر گروه مدیریتی سایت در روز خبرنگار تصمیماتی اتخاد شد تا در آینده نزدیک بتوان تغییراتی متناسب با خواسته های کاربران محترم در سایت انجام پذیرد و خبرهای خوشی را برای آینده سایت فراهم آورد که امید است کاربران محترم قبل از شروع این تغییرات نظرات خود را در مورد نحوه مدیریت سایت و بخش های مختلف آن ارائه دهند.