پوستر اولین همایش دانشجویان بنابی داخل و خارج کشور