خبر خوشی که این روزها شنیده میشود ارتقای مجتمع آموزش عای بناب به دانشگاه صنعتی بناب میباشد که حقیقتا امری است بسیار میمون و مبارک.

ام با توجه به پتانسیلهای منطقه بهتر است که بجای دانشگاه صنعتی که طبیعتا دارای رشته های محدودتری خواهد بود این مجتمع به دانشگاه بناب تبدیل شود که در اینصورت امکان دانشکده هایی نظیر ادبیات و علوم انسانی علاوه بر علوم پایه و دانشکده فنی خواهیم بود.

امیدواریم با تلاش مسئولان این مهم اتفاق بیفتد و شاهد ایجاد دانشگاه بناب در روزهای آتی باشیم.