1- جنوبغربی : دروازه قره چپق ۲-غرب: دروازه تبریز و قبرستان گزاوشت 3- شرق : دروازه مراغه تا قبرستان قدیرلار 4- جنوب : دروازه محال ( محله کاملو تا مسجد صحرا) 5- جنوب : خیابان جنوبی پل جارچیلار 6- شمال : مسجد سلیمان سلطان و پل کشتارگاه 7- شمال شرق : محله آغا جری تا مسجد حاج بابا.