تعدادي از ميادين و تقاطع شهر اصلاح مي شوند.

به گزارش بناب نیوز به نقل از روابط عمومی شهرداری بناب در جريان بررسي هاي عملي و علمي انجام يافته در شوراي ترافيك شهرستان و با مد نظر قرار دادن اصول فني و قوانين راهنمايي و رانندگي طي بازديدهاي به عمل آمده توسط تعدادي از اعضاي شورای ترافیک و تصوير برداري هاي انجام يافته ، پاره اي از ميادين و تقاطع حادثه خيزسطح شهر اصلاح هندسي مي شوند.

باقر بابازاده با بيان این مطلب افزود : از آنجايي كه تعدادي از تقاطع و ميادين شهر به دليل عدم در نظر گرفتن قانون عبور و مرور خودروها از لحاظ شكل هندسي وجانمايي، استانداردسازي نگرديده بود و اين امر به علت نامعلوم بودن مسير خودرو ها از نظرحق تقدم ، حوادث ناگواري را به وجود مي آورد و يا اينكه ايجاد بعضي از دور برگردانها در سالهاي قبل با سلايق متفاوت انجام يافته بود و مي بايستي مورد تجديدنظر قرار مي گرفت بر همين اساس موضوع اصلاح موارد صدر الاشاره در آخرين جلسه شوراي محترم ترافيك شهرستان طرح و با نظر كارشناسان محترم راهنمايي و رانندگي و عمراني مقرر گرديد شهرداري نسبت به استاندارد سازي محلهاي مورد بحث اقدام نمايد.