اولویت‌های نمایندگان برای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی

تعداد متقاضیان عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به تفکیک ‌اولویت اول و دوم نمایندگان منتشر شد.

بر اساس اين گزارش هر يك از نمايندگان دو كميسيون را انتخاب كرده كه در يكي از كميسيونها اولويت اول و در كميسيون ديگر اولويت دوم مي باشند.

شيخ رضا باقري بنابي نماينده مردم بناب در مجلس نيز دو كميسيون را براي عضويت متقاضي شده است: 1- كميسيون برنامه و بودجه ( اولويت اول) 2- كميسيون صنايع و معادن ( اولويت دوم) هر دوي اين كميسيونها جزو كميسيونهاي پر متقاضي مجلس بوده و شيخ رضا در يكي از اين كميسيونها ( به احتمال زياد برنامه و بودجه) به عضويت در خواهد آمد.

گفتني است دكتر صديقي بنابي نيز در كميسيون برنامه و بودجه مجلس عضو بوده و در مجلس هفتم، نايب رييس اول اين كميسيون بود.