شیخ رضا باقری بنابی با تصمیم هیئت رییسه ی مجلس به عضویت کمیسیون فرهنگی مجلس در آمد.

بر اساس تصمیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی حاج شیخ رضا باقری بنایی نماینده مردم بناب به عضویت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درآمد و تعداد اعضای این کمیسیون به 13 نفر رسید.

همچنین پیش از این نیز مرتضی آقاتهرانی از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به کمیسیون فرهنگی مجلس انتقال یافته بود.

به گفته برخی اعضای هیئت رئیسه داوطلبان کمی برای عضویت در کمیسیون فرهنگی ثبت نام کرده بودند و به همین دلیل ممکن است اعضای دیگری هم به این کمیسیون اضافه شوند.

گفتنی است باقری بنابی برای حضور کمیسیون برنامه و بودجه بعنوان اولویت اول و کمیسیون صنایع و معادن بعنوان اولویت دوم ثبت نام کرده بود که هیئت رییسه ی مجلس با هیچ یک موافقت نکرده است.