طی تغییرات انجام یافته در شهرداری بناب سید  اسدالله مجتبی پور جای خود را به عبدالله شهبازی  داد.

شهبازی بعنوان سرپرست شهرداری معرفی شده  است و پیش از این معاون شهردار بناب بود.

شنیده هاحاکیست که قلی آقازاده از اعضای شورا  شانس بیشتری جهت تصدی سمت شهرداری بناب  دارد.