امروز صبح که داشتم میرفتم مدرسه یه تابلوساز رو در حال نوشتن پارچه ی تبریک بازگشت شهردار بناب پس از چند روز دوری از شهرداری دیدم!!خبری که واقعا عجیب بود و راستش من هر قدر فکر کردم باز نتونستم به منطقی که پشت این عزل و نصب بوده پی ببرم! خب اگه قرار بود ایشون برگردن چرا رفتن؟!!! بهر حال سید اسداله مجتبی پور دوباره سرکارش برگشته و ما فقط امیدواریم که منافع همشهریا این وسط تامین بشه فارغ از اینکه کی شهرداره.