عکس/ سردر مرکز آموزش فنی و حرفه ای بناب

این تصویر مربوط به سردر مرکز آموزش فنی و حرفه ای بناب می باشد که بین پلیس راه و نیروگاه سهند بناب واقع شده است.